A strong start, a promising future
Zihe Rao
2011, 2(1): 1-1. DOI: 10.1007/s13238-011-1001-x
[Abstract] [PDF]
Smurfs have “fused” into the asymmetric division of stem cells
Steven Y. Cheng, Ying E. Zhang
2011, 2(1): 2-4. DOI: 10.1007/s13238-011-1005-6
[Abstract] [PDF]
The 1956 Qingdao Meeting on Genetics: an important turning point of Chinese biology
Ming Li, Le Kang
2011, 2(1): 5-6. DOI: 10.1007/s13238-011-1011-8
[Abstract] [PDF]
When MAGE meets RING: insights into biological functions of MAGE proteins
Yue Feng, Jinlan Gao, Maojun Yang
2011, 2(1): 7-12. DOI: 10.1007/s13238-011-1002-9
[Abstract] [PDF]
Small GTPases and cilia
Yujie Li, Jinghua Hu
2011, 2(1): 13-25. DOI: 10.1007/s13238-011-1004-7
[Abstract] [PDF]
Structure and function of interleukin-17 family cytokines
Xiaoping Zhang, Pornpimon Angkasekwinai, Chen Dong, Hong Tang
2011, 2(1): 26-40. DOI: 10.1007/s13238-011-1006-5
[Abstract] [PDF]
Generation of glyco-engineered BY2 cell lines with decreased expression of plant-specific glycoepitopes
Bo-jiao Yin, Ting Gao, Nuo-yan Zheng, Yin Li, San-yuan Tang, Li-ming Liang, Qi XIE
2011, 2(1): 41-47. DOI: 10.1007/s13238-011-1007-4
[Abstract] [PDF]
Germ cell sex prior to meiosis in the rainbow trout
Mingyou Li, Qian Shen, Foong Mei Wong, Hongyan Xu, Ni Hong, Lingbing Zeng, Lin Liu, Qiwei Wei, Yunhan Hong
2011, 2(1): 48-54. DOI: 10.1007/s13238-011-1003-8
[Abstract] [PDF]
A structural view of the conserved domain of rice stress-responsive NAC1
Qingfeng Chen, Quan Wang, Lizhong Xiong, Zhiyong Lou
2011, 2(1): 55-63. DOI: 10.1007/s13238-011-1010-9
[Abstract] [PDF]
hNUDT16: a universal decapping enzyme for small nucleolar RNA and cytoplasmic mRNA
Guangwen Lu, Jie Zhang, Yan Li, Zhixin Li, Na Zhang, Xiang Xu, Tingting Wang, Zhenhong Guan, George F. Gao, Jinghua Yan
2011, 2(1): 64-73. DOI: 10.1007/s13238-011-1009-2
[Abstract] [PDF]
HID-1 is a peripheral membrane protein primarily associated with the medial- and trans-Golgi apparatus
Lifen Wang, Yi Zhan, Eli Song, Yong Yu, Yaming Jiu, Wen Du, Jingze Lu, Pingsheng Liu, Pingyong Xu, Tao Xu
2011, 2(1): 74-85. DOI: 10.1007/s13238-011-1008-3
[Abstract] [PDF]